fbpx

תקנון שימוש באתר אינטרנט   www.beardtrends.co.il  (שם מסחרי רשום)

כללי
אתר www.beardtrends.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט ומנהל חנות וירטואלית לציבור בישראל. בעלת האתר הינה חברה LN Web Developers ע.מ 056781388. מטרת האתר הינה פעולת גלישה לצורך מידע או רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבל אותם וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של חברת Beard Trends באמצעות דואר רשום,מייל או טופס צור קשר ישיר באתר. (תגובה עד 24 שעות). כתובת משרדי החברה: למשלוח מכתב רשום: אושה 2 תל אביב 6939202 : מחלקת תמיכה ושירות- ישראל : 036429950 או מייל: websales@beardtrends.com  או טופס צור קשר ישיר .

הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר. (תקנון אתר)
רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל מגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס` תעודת זהות, כתובת, מס` טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה. חברת Beard Trends שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו המלאה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים, היא לאפשר לחברת Beard Trends לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה. חברת Beard Trends נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה הגבוהה ביותר ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת. חברת Beard Trends מנהלת מאגר מידע רשום, לפי חוק הגנת הפרטיות, אצל רשם מאגרי מידע. מאגר מידע זה, המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר, מכיל את הפרטים הנמסרים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה. בשום מקרה לא מעבירה חברת Beard Trends נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי, שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים: א. פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.  ב. שם כתובת ומס` טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך אספקת המוצרים.

מוצרים ושירותים המוצעים למכירה באתר.
חברת Beard Trends תציע לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי. לחברת Beard Trends הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. כל המוצרים המוצעים באתר הם חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, ונושאים תעודת אחריות מקורית, אלא אם מצוין במפורש אחרת, בכותרת המכירה ו/או בתיאור המוצר. תוספות הניתנות כאופציה בחלק מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים לרכישה באתר, אינם נכללות במסגרת הצעות הרכישה ו/או סכום המכירה המתייחס למכירה רגילה והן כרוכות בתוספת תשלום מלא. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי החברה. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העסקה, ו/או תציע לו מוצר חלופי.

מידע הנמסר לגבי המוצרים הנמכרים. (תקנון אתר)
חברת Beard Trends עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. ברוב המקרים הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מפרט טכני מלא ככל האפשר, מידות ומשקל המוצר וכד'. עם זאת, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחייבות את חברת Beard Trends. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.

מחירים.
המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד ברשת או מלאי עתידי ידוע מראש. חברת Beard Trends שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר כולל הובלה לבית הלקוח רק על ידי חברת שליחות \ או שירות אחר, כמו כן החשבונית הינה אלקטרונית ונשלחת בדאר אלקטרוני בלבד. במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי חברת Beard Trends יקבע המחיר בספרי חברת Beard Trends. במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע לחברת Beard Trends בכתב על ביטול העסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע לחברת Beard Trends על ביטול העסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר ו/או ע"פ תקנון החברה. מחירי המוצרים באתר החברה, הינם בשקלים וכוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. אופן רכישה רגיל באתר :סגירת ביצוע פעולת רכישה של מוצר יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק. המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו לנציג חברת Beard Trends לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור. פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג "PCI1" "SSL". עסקת הקנייה תמומש רק לאחר שחברת Beard Trends תקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין החברות.

חיובים ותשלומים. (תקנון אתר)
חברת Beard Trends תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר או חשבון PayPal , במחיר המוצר באתר ו/או מחיר אחר שסוכם עמו, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים שיופיעו בטופס ההזמנה. במקרה של פיגור ב- 2 תשלומים או יותר, ו/או ע"פ החלטתה של חברת Beard Trends, תהא חברת Beard Trends או הספק רשאים להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מידי, ורוכש המוצר ו/או השירות באתר המאחר ו/או מפגר בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מידי.

מועדי אספקה. (תקנון אתר)
מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה, הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין. חברת Beard Trends מתחייבת , בכפוף לתקנון, לספק את המשלוח ללקוח תוך 8 ימי עסקים, חברת Beard Trends עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה. במידה שהלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע"י חברת Beard Trends, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי חברת Beard Trends לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת באישורה הבלעדי של חברת Beard Trends ובהתאם לתנאי חברת המשלוחים מטעם חברת Beard Trends. מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם חברת Beard Trends, לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח ו/או לנקודת איסוף הקרובה למקום מגוריו של הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח ו/או בשל תנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם חברת Beard Trends, יהיה רשאי הלקוח לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים אך לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של חברת Beard Trends ללקוח.

הובלה ומשלוח. (תקנון אתר)
מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו וכן ת"ז שלו למקבל המוצר שהוזמן. עקב המצב הביטחוני השורר במדינה, מסרבות חברות ההובלה להוביל מוצרים לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרים אלה תהיה חברת ההובלה רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הלקוח ועל חברת ההובלה ובהודעה מוקדמת לחברת Beard Trends. חברת ההובלה רשאית לדרוש כי בעת מסירת המוצר יהיה נוכח בדירה בעל כרטיס האשראי שביצע את הרכישה, וכי הוא יציג בפני הנהג את תעודת הזהות שלו ו/או כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה. במוצרים שערכם מעל 200 ₪ רשאי המוביל לדרוש כי אריזת המוצר תיפתח במעמד המסירה, כדי לוודא כי המוצר הגיע ללא פגם או נזק. לקוח המעוניין לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי כאמור לעיל, יסמן זאת במקום המתאים בטופס ההזמנה . כמו כן, על הלקוח לתאם עם הספק בתוך יום עבודה אחד ממועד הודעת הזכייה, את מועד ומקום האיסוף. במקרה של איסוף עצמאי כאמור לעיל, לא יחויב הלקוח בדמי טיפול ומשלוח. לקוח אשר לא יציין את בקשתו להובלה עצמית בדף ההזמנה, לא יוכל לאסוף את המוצר בעצמו מאוחר יותר, ויחויב בדמי הטיפול וההובלה.

אחריות ושירות. (תקנון אתר)

המוצרים באתר מסופקים עם חשבונית מס קבלה המהווה תעודת אחריות כדין כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של החברות המסחריות המייבאות אותם ו/או המייצרות אותם ו/או המשווקות אותם ו/או המעניקות להם אחריות ושירות, אלא אם צוין אחרת. האחריות הבלעדית למוצרים ו/או השירותים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר ו/או החברה. האחריות היא על כל תקלה טכנית, תפעולית, אך לא על נזק פיזי של מכשירים. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך. האחריות למוצרים המוצעים באתר זה, חלה על ספקי המוצרים, במידה וספק המוצרים הוא חברת Beard Trends,תחול האחריות על חברת Beard Trends, וזאת בהתאם לתנאי האחריות המופיעים במודעת המוצר. האחריות לאספקתם, ביצועם, איכותם ועמידותם של השירותים המוצעים לרכישה באתר חלה על ספקי השירותים ועליהם בלבד. כל מבצע אחריות נוספת: כולל אחריות יצרן או תוספת אחריות ע"פ מבצע ספציפי במחסני חברת Beard Trends. כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד חברת Beard Trends ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר. תעודות אחריות לדוגמא מופיעות בתחתית העמוד.

ביטול רכישה.(תקנון אתר)
1.ביטול רכישה ע"י לקוח לפני חיוב כרטיס האשראי ולפני משלוח המוצר ללקוח: במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שחויב כרטיס האשראי, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשרות לקוחות חברת Beard Trends, או באמצעות דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות, ללא חיוב כלשהו. ביטול רכישה ע"י הלקוח לאחר חיוב כרטיס האשראי ולפני משלוח המוצר ללקוח: במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשרות לקוחות חברת לנטרוניקס, או באמצעות משלוח דוא"ל. במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 6% מערך העסקה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. (למעט מקרים בהם מדובר בהזמנה מיוחדת).3.ביטול רכישה ע"י החברה לפני משלוח המוצר ללקוח :מובהר בזאת ללקוח, כי במידה ולא סיים את הזמנתו, ולא הכניס את כל הפרטים הנדרשים לשם ביצוע החיוב והמשלוח (לרבות כרטיס אשראי, ת.ז ,כתובת וכו') בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם שרות לקוחות חברת Beard Trends, תוך 14 יום מיום רכישת המוצר. על הלקוח להחזיר את המוצר סגור וחתום לחברת Beard Trends באריזתו המקורית על כל חלקיו. יש להדגיש כי עלויות ההובלה וביטוח המוצר בהחזרתו הן באחריותו הבלעדית של הלקוח ואינן באחריותה של חברת Beard Trends.במקרה זה יקבל הלקוח זיכוי לקניה בחנות, בקיזוז דמי ביטול בשיעור 10% מערך העסקה וכן, במידה שלבקשת הלקוח ההחזרה נעשתה באמצעות שליח מטעם חברת Beard Trends, יחויב הלקוח גם בעלות המשלוח חזרה. במידה שלמוצר המוחזר נגרם נזק כלשהו המוריד מערכו, תהיה חברת Beard Trends רשאית לתבוע מהלקוח את דמי הנזק וזאת בנוסף לדמי הביטול ולדמי המשלוח לעיל. לעניין זה, החזרת מוצר תקין כשאריזתו המקורית חסרה ו/או קרועה, תיחשב כנזק למוצר בשיעור מוסכם של 25% ממחירו והלקוח יחויב בגינו. על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה והלקוח קיבל מוצר פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לקבל מוצר אחר/חדש במקומו, על-ידי פניה למוקד שירות הלקוחות של חברת Beard Trends.במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, ישלח הלקוח את המוצר אל חברת Beard Trends ויזוכה במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי, למעט עלות המשלוח עבור

אספקת המוצר.(תקנון אתר)

ביטול מכירה ע"י חברת Beard Trends והפסקת פעילות האתר. בכל מקרה אשר מחמת "כוח עליון" ואירועים התלויים בצד שלישי, בהם נבצר מחברת Beard Trends לנהל את האתר כתיקנו ו/או לספק את המוצרים ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת, רשאית חברת Beard Trends לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר. חברת Beard Trends שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות כל מבצע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

פניות באמצעות האתר.(תקנון אתר)
בשעות שבהן המוקד אינו פעיל ניתן לפנות למוקד באמצעות עמוד "צור קשר" באתר. הפניות המגיעות בדרך זו מטופלות בעדיפות גבוהה ע"י צוות המוקד עד 48 שעות מרגע הגעתן. חברת Beard Trends שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מעת לעת. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר. במקרה של מחלוקת בין הלקוח לבין חברת Beard Trends בכל נושא שהוא, לרבות שירות ו/או מוצר זה או אחר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד. אין אפשרות לביטול הזמנה לאחר ביצוע תשלום אונליין או טלפונית. אין אפשרות להחליף מוצר במוצר אחר לאחר הרכישה.

טל"ח.

Call Now Button
he_ILעִבְרִית
arالعربية he_ILעִבְרִית